Preskoči glavnu navigaciju

Tri nova članova Zbora dvanaestorice apostola

Tri nova člana Zbora dvanaestorice apostola

3. LISTOPADA 2015

New-Apostles-THREE_OTHER_CLOSE.jpg


SALT LAKE CITY - Tri novih člana Zbora dvanaestorice apostola — jednog od najviših rukovodećih tijela Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana — najavljeni su u subotu na 185. polugodišnjem svjetskom općem saboru Crkve u Salt Lake Cityju u Uti.


3 novih apostola su Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson i Dale G. Renlund. Oni će ispuniti prazna mjesta u Zboru dvanaestorice apostola nastalih odlaskom predsjednika Boyda K. Packera, starješine L. Toma Perryja, i Richarda G. Scotta koji su preminuli nakon posljednjeg Općeg sabora.

Svatko od njih će se obratiti publici širom svijeta tijekom konferencijskog vikenda i odgovoriti na pitanja novinara u zgradi ureda Crkve nakon poslijepodnevnog zasjedanja sabora u subotu.

Osobe koje će popuniti mjesta u Zboru dvanaestorice apostola pozvao je predsjednik Crkve, koji prima nadahnuće kome uputiti poziv. Novi član dvanaestorice može biti pozvan iz vrhovnih autoriteta koji su stariji vođe Crkve ili iz vrhovnog članstva Crkve širom svijeta.

Zbor dvanaestorice apostola drugo je najviše predsjedavajuće tijelo u upravljanju Crkvom.  Uz svoju primarnu odgovornost posebnih svjedoka Isusa Krista širom svijeta, apostoli imaju administrativne odgovornosti nadgledati programe i razvoj globalne Crkve.

Starješinstvo u Zboru dvanaestorice određuje datum poziva apostola, a ne dob. Sadašnji članovi Zbora dvanaestorice apostola su:

predsjednik Russell M. Nelson
starješina Dallin H. Oaks
starješina M. Russell Ballard
starješina Robert D. Hales
starješina Jeffrey R. Holland
starješina David A. Bednar
starješina Quentin L. Cook
starješina D. Todd Christofferson
starješina Neil L. Andersen
starješina Ronald A. Rasband
starješina Gary E. Stevenson
starješina Dale G. Renlund